Espoo - Notifikation om plan for det hollandske National program for Rural Areas

12-04-2023

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om det hollandske National program for Rural Areas plan.

Danmark modtager informationen, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen

Det Nationale program for landdistrikter (NPLG) forener indsatsen fra central regeringen og provinsmyndighederne for at nå mål vedr. naturen, genopretning, klima og vandkvalitet for region, således at de Hollandske landdistrikter vil være egnede til fremtiden.

NPLG er et fælles program for Ministeriet for Landbrug, Natur og Fødevare kvalitet, Ministeriet for Infrastruktur og Vandforvaltning og Ministeriet for Indenrigs- og Rigsrelationerne. Programmet blev annonceret i Landsstrategi for fysisk planlægning og miljø og i fjerde Rutte regeringens koalitionsaftale.  

Der er udarbejdet en scopingrapport som beskriver, hvad miljørapporten for planen skal indeholde.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Scopingrapport på engelsk

 

Bemærkninger til scopingrapporten for planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljørapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-17015 senest den 26. april 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne