Espoo - Notifikation om etablering af Immingham Eastern Ro-Ro Terminal - England

14-04-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om Immingham Eastern Ro-Ro Terminal projekt.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

I ansøgning fra Associated British Ports (ansøgeren) om en ordreudstedelse af udviklingstilladelse til Immingham Eastern Ro-Ro Terminal.

I forlængelse af tidligere korrespondance er det bemærket at din stat ønsker at deltage under regel 32 i infrastrukturplanlægningen (miljøpåvirkning og vurdering) Regulativ af 2017 (VVM-reglement) vedrørende undersøgelse af de ovenstående ansøgning i henhold til Planning Act 2008

Der er udarbejdet en miljørapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

 

- Miljørapport

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til miljørapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer 2023-19721 senest den 11. maj 2023

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne