Espoo - Høring om projekt Havvindmøllepark i det litauriske marine territorium i Østersøen

14-04-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om projekt Havvindmøllepark i det litauisk marine territorium i Østersøen

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Den 9. december 2021 underrettede Republikken Litauen de berørte lande om et foreslået projekt – installation og drift af en havvindmøllepark med en installeret kapacitet på 700 MW i det litauiske havterritorium i Østersøen

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

 

Udkast til plan med Miljøkonsekvensrapporten for projektet kan desuden ses på følgende hjemmeside:

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/EIA_report_with%20annexes_2023-03-20_ENG.pdf

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til  havvindmølleparken i det litauiske havterritorium  med tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-19102 senest den 19. maj 2023

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne