Espoo - Høring om projekt 10 års levetidsforlængelse for atomreaktor DOEL 4 og 3 Tihange i Belgien

26-04-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om 10 års levetidsforlængelse af Doel 4 og Tihange 3.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Den 1. april 2022 godkendte den belgiske regering ved førstebehandlingen et udkast til lovforslag om at tillade fortsat drift af Doel 4- og Tihange 3-atomreaktorerne i yderligere 10 år.

Dette udkast til lovforslag og det nødvendige arbejde for denne udvidelse af deres drift skal nu forelægges en miljøkonsekvensvurdering, offentlig høring, høring af de relevante nationale 

myndigheder og en grænseoverskridende høring i overensstemmelse med dommen med reference 34/2020 i den belgiske forfatning.

Atomkraftværket i Doel er placeret i Antwerpens havn, ved floden Schelde, ca. 6 km fra grænsen mellem Belgien og Holland. Reaktoren Doel 4 har været i drift siden 1985.

Atomkraftværket i Tihange er placeret på bredden af Meuse-floden, nær landsbyen Tihange i den vallonske provins Liége, ca. 40 km fra grænsen mellem Belgien og Holland og ca. 65 km fra grænsen til Tyskland og Luxembourg. Reaktoren Tihange 3 har været i drift siden 1985.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

non-technical-summary-doel-4-tihange-3_0.pdf (fgov.be)

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til Doel 4 og Tihange 3 med tilhørende miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-55583 senest den 19. juni 2023

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne