CP Kelco ApS: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

14-04-2023

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS, Ved banen 16, 4623 Lille-Skensved miljøgodkendelse til ombygning af inddamper 9. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 12. maj 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS miljøgodkendelse til ombygning af inddamper 9.

- læs miljøgodkendelsen for CP Kelco ApS

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023, § 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelserne.