Avedøre Råstofhavn, Nyttiggørelse

28-04-2023

Miljøstyrelsen giver Avedøre Råstofhavn tilladelse til oprensning og nyttiggørelse på land af en samlet mængde på 13.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassinet i Avedøre Råstofhavn, beliggende i vandområde 6.

Avedøre Råstofhavn, Nyttiggørelse

Da der tillades nyttiggørelse af mindre end 50.000 m3 er der ikke klageadgang jf. § 26 stk. 3 i Råstofloven, idet ”afgørelser efter § 20 b om enkeltstående indvinding af op til 50.000 m3 oprensnings- og uddybningsmaterialer til nyttiggørelse ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.”

Der er adgang til at indbringe denne afgørelse for domstolene. Hvis afgørelsen ønskes indbragt, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen eller offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. På www.domstol.dk kan der findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene

Denne tilladelse til oprensning og nyttiggørelse på land kan benyttes fra d. 28 april 2023.