Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område 2022 - 9827 i Vadehavet nord for Sønderho

21-03-2022

Fanø Kommune meddeles hermed tilladelse til efterforskning efter råstoffer uden efterfølgende indvindingsret i efterforskningsområde 2022 - 9827 beliggende i Vadehavet nord for Sønderho.

Tilladelsen gives i henhold til § 20, stk. 2, nr. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (råstofloven). Tilladelsen gives med vilkår efter råstoflovens § 21, stk. 1.

Tilladelsen er gældende fra den 19. april 2022 til og med den 18. april 2023.

Tilladelsen kan ses via nedenstående link:

Tilladelse

 

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 18. april 2022.