Kronospan ApS: Afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

03-03-2022

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at ændring af vilkår vedrørende aflæsning af genbrugstræ/affaldstræ til sorteringsanlægget på Kronospan ApS, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 31. marts 2022.

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse, om at vilkårsændring af håndtering af genbrugstræ/affaldstræ ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

- Læs screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Kronospan ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.