Espoo - Vedtaget svensk havplan

22-03-2022
Espoo Espoo

De svenske myndigheder har informeret Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at den svenske havplan 2022 er blevet vedtaget. Danmark modtager informationen, da planen potentielt kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. På den baggrund orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om den vedtagne plan og klagemulighed.

Kort om planen

Miljøstyrelsen har d. 12. januar 2021 fremsendt en høring for en svensk handleplan for Sverige havmiljø samt tilhørende miljøkonsekvensrapport, for havområderne den botniske bugt, østersøen og skagerrak/kattegat.

Nedenstående link leder til havplanerne 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/havsplanering/havsplaner.html

Nedenstående link er en pressemeddelelse for havplanerne

Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft - Regeringen.se

 

220210 Beslut Havsplaner - Slutligt.pdf 

 

Klage

Såfremt der ønskes at klage over afgørelsen, skal der rettes henvendelse til Obfuscated Email samt angive journal nr. "2021 - 262"

 

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.