Espoo – Notifikation om søkabel gennem Sveriges Eksklusiv Økonomisk Zone (EEZ)

29-03-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om et projekt vedrørende anlæg af søkabel til eksport af strøm fra Bornholm til Sjælland og Tyskland. Denne notifikation drejer sig om den del af søkablet, der løber gennem Sveriges Eksklusive Økonomiske Zone (EEZ) som en del af Energinets planlægning, af opførelsen af to havvindmølleparker ud for Bornholms kyst.

Danmark modtager information, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om deltagelse i Miljøvurderingsprocessen samt kommentarer til afgrænsning af projektet (scoping).

Kort om projektet

Projektet omhandler anlægget af et søkabel, der løber gennem Sveriges Eksklusive Økonomiske Zone (EEZ) som en del af Energinets planlægning, af opførelsen af to havvindmølleparker ud for Bornholms kyst.

Der er udarbejdet en scopingrapport (afgrænsning), som beskriver de emner som skal behandles i den kommende miljøkonsekvensrapport for projektet.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen for projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-21373 senest den 21. april 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne