Espoo – Ikrafttrædelse af Svensk plan for Havmiljø 2022 - 2027 [Sverige]

15-03-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om at den svenske havplan for 2022 – 2027 nu er tilgængelig.
Danmark modtager information, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om planen og klagemulighed.

Kort om planen/projektet

De Svenske myndigheder har den 17-12-2021 vedtaget den Svenske havplan for 2022-2027. Denne blev annonceret den 11-01-2022. Planen beskriver den Svenske strategi for de Svenske områder i Østersøen.

De relevante dokumenter kan tilgås på svensk med et resumé på engelsk via https://www.havochvatten.se/atgardsprogram-havsmiljo

Planen kan også findes på svensk her: Svensk Plan for Havmiljø 2022-2027

Der forekommer ikke klage mulighed

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne