Espoo - Høring vedrørende Tysk regional plan for Schleswig-Holstein [Tyskland]

08-03-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring fra de tyske planlægningsmyndigheder i Slesvig-Holsten om deres overordnede planlægningsintentioner for udarbejdningen af en ny regionalplan for Schleswig-Holstein for planområde I til III. Disse skal erstatte de gældende regionalplaner for planområde I til V. Danmark modtager information, da planen/projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen


De tyske planlægningsmyndigheder i Slesvig-Holsten arbejder på en ny regionalplan. Hovedfokus for regionalplanen er på udvikling af den rumlige og bebyggelsesstruktur, udvikling af friarealer og beskyttelse af naturressourcer, samt udvikling af infrastrukturen. Der er udarbejded et scoping dokument forud for det videre arbejde.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Oversigt (Dansk)

Scoping dokument Regionalplan (Tysk)

Scoping dokument (Tysk)

 

Bemærkninger til planen/ projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til planen kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-18076 senest den 25-03-2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne