Espoo - Høring vedr. strategisk miljøvurdering af Estlands havmiljø plan

14-03-2022
Espoo Espoo

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget en forespørgsel fra Estland som er ved at lave en strategisk miljøvurdering af deres havmiljø-planer. Estland ønsker jeres vurdering af om Danmark vil blive påvirket af havplanen i en sådan grad at I ønsker at blive involveret i Espoo-processen. Såfremt I vurderer at Danmark bliver påvirket af planen, bedes I forholde jer til og indsende bemærkninger til vedhæftede dokumenter.

Relevante dokumenter

Estonian Marine Strategys Programme of Measures 2022-2027_SEA programme.pdf

Frist 
Frist for svar er d. 29. marts 2022.

Svar sendes til Obfuscated Email mærket med journal nr: "2022 - 18554"

 

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne