Espoo - Høring vedr. Hornsea Project Four Offshore Windfarm [Storbritannien]

14-03-2022
Espoo Espoo

Danmark blev tilbage i oktober 2019 notificeret om projektet Hornsea Project Four Havmøllepark i Storbritannien.

Der er i det videre arbejde med projektet fremkommet nye oplysninger om de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre for Danmark, hvorfor der gennemføres en ny høring af Danmark. De mulige påvirkninger kan blandt andet være på kommercielt fiskeri, migrerende havpattedyr og fugle.

Høringsmaterialet kan findes via nedenstående link:

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/yorkshire-and-the-humber/hornsea-project-four-offshore-wind-farm/?ipcsection=docs

 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010098/EN010098-000837-Hornsea%20Project%20Four%20Offshore%20Wind%20Farm%20Examination%20Library.pdf

 

Bemærkninger til projektet
Såfremt i har bemærkninger eller kommentarer til miljøkonsekvensrapporten, bedes I sende en mail med jeres bemærkninger til Obfuscated Email mærket med journal nr. "2019 - 6938" senest den 29. marts 2022.

 

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne