Espoo – Høring om etablering af Ro-Ro terminal i det østlige Immingham [England]

04-03-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om en engelsk plan for etableringen af en ny Ro-Ro terminal i det østlige Immingham (England)
Danmark modtager information, da planen/projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen/projektet

Planen omhandler etableringen af en ny Ro-Ro terminal i det østlige immingham (England), som en del af udviklingen af den eksisterende havn. Projektet vil forbedre infrastrukturen og øge kapaciteten for den kommercielle trafik

Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering af planen endnu.

Dette skyldes at det er et tidligt stadie i forløbet, og det fremsendte også er en invitation til deltagelse i forløbet.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

 

Information om projektet

 

Bemærkninger til planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til  planenmed tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-17670  senest den 14-03-2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne