Bavarian Nordic: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt og ikke krav om miljøkonsekvensrapport

28-03-2022

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Bavarian Nordic Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgård om, at der ikke er krav om miljøgodkendelse og om, at der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for etablering af til ny rengøringsproces for frysetørre.
Klage skal være modtaget senest den 25. april 2022

Ikke krav om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Bavarian Nordic kan etablere ny rengøringsproces for frysetørre.
Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- Læs afgørelsen for Bavarian Nordic A/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse, om at projektet ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen