Afgørelse om at Skovrejsningsprojekt i Grevekommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

15-03-2022
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for Skovrejsningsprojekt i Grevekommune.

Formålet med projektet er at udvide den tidligere etablerede statsskov mellem Karlslunde og Greve landsby, hvor de første træer blev plantet i 2006. Den nye del af skoven etableres over et vigtigt grundvandsmagasin for at beskytte dette. Skoven skal desuden skabe rekreative områder til gavn for befolkningen, skabe bedre biodiversitet og natur, være en del af bæredygtig træproduktion og oplagre CO2 for at fremme klimaet. Der vil som en del af projektet også tages skridt for at forbedre den hydrologi der befinder sig på området.

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

Journal nr.: 2021-61536

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 12-04-2022.