AAK Denmark A/S: Afgørelse om at etablering af nyt biomassefyret kedelanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

25-03-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at AAK Denmark A/S ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af nyt biomassefyret kedelanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 22. april 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for AAK Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.