§ 25-tilladelse til DSB værksted ved Logistikparken, Aarhus Kommune

25-03-2022

Miljøstyrelsen har meddelt DSB tilladelse til etablering af el-togs værksted ved Logistikparken i Aarhus Kommune. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 22. april 2022.

J.nr. 2019-6671

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

- § 25-tilladelse

- Bilag 1 Bygherres miljøkonsekvensrapport

- Bilag 2 Høringsnotat

- Bilag 3 Supplerende oplysninger til miljøkonsekvensrapport

 

Sammen med styrelsens afgørelser offentliggøres Aarhus Kommunes udledningstilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven, der delvist erstatter Miljøstyrelsens § 25-tilladelse.

- Udledningstilladelser, Aarhus Kommune

 

Endvidere meddeler Trafikstyrelsens tilladelse efter jernbanelovens § 38a, der kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside. 

 

 Aarhus Kommunes plangrundlag for projektet kan tilgås her:

 

For yderligere information om sagen med tilhørende dokumenter henveises til projektets hjemmeside.

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.