§ 25 tilladelse til Baltic Pipe – Landdel samt § 33 godkendelse til EPII-terminal på Ørsted, Nybro Gasbehandlingsanlæg

01-03-2022

Miljøstyrelsen har meddelt Energinet, Ørsted og Cerius tilladelse til etablering af Baltic Pipe –Landdel fra Houstrup Strand til Faxe Syd tilslutningspunkt. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 1976 af 27/10/2021. Miljøgodkendelsen til EPII terminalen på Ørsted, Nybro Gasbehandlingsanlæg er meddelt efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 100 af 19/01/2022.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 29. marts 2022.

J.nr.: 2021-27252

Energinet skal sammen med Ørsted, der ejer Nybro Gasbehandlingsanlæg, og Cerius, som ejer og drifter elkabler ved Everdrup, stå for etableringen og den efterfølgende drift af den danske del af Baltic Pipe projektet på land, som omfatter anlægget fra ilandføring på Vestkysten til den sidste svejsning på land i Faxe Kommune inden Østersøledningen påbegyndes.

 

§ 25-tilladelsen inkl. bilag for Baltic Pipe - Landdel samt § 33 godkendelsen til EPII terminalen på Ørsted, Nybro Gasbehandlingsanlæg kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

Sammen med styrelsens afgørelser offentliggøres Varde, Kolding, Nyborg og Næstveds Kommunes udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, der delvist erstatter Miljøstyrelsens § 25-tilladelse. Klager over udledningstilladelserne skal stilles til kommunerne.

 

For yderligere information om sagen med tilhørende dokumenter henvises til projektets hjemmeside:

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/baltic-pipe-projektet/

 

 Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen og § 33-godkendelsen.