Thyborøn Havn, klaptilladelse

31-05-2022

Miljøstyrelsen giver Thyborøn Port tilladelse til klapning af en samlet mængde på 120.000 m3 uddybningsmateriale fra nyt havneområde ved Thyborøn Havn på klapplads K_161_02, beliggende i Vesterhavet. Klagefristen udløber den 28. juni 2022.

Thyborøn Havn, klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.