ROCKWOOL, Ø. Doense: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

24-05-2022

Miljøstyrelsen har givet ROCKWOOL, Rockwoolvej 2, Ø. Doense, 9500 Hobro miljøgodkendelse til gennemførelse af forsøg med anvendelse af en ny og mere miljøvenlig type binder. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 21. juni 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen omfatter midlertidig tilladelse til gennemførelse af en række forsøg med nye mere miljøvenlige bindemidler. Miljøgodkendelsen er midlertidig indtil 31. december 2022 og ændrer ikke på virksomhedens øvrige godkendelser.

- Læs miljøgodkendelsen for ROCKWOOL og afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.