Novo Nordisk, Bagsværd: Afgørelse om, at udvidelse af aktiviteterne i bygning 1T ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

10-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk, Novo Allé, Bagsværd, ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for en udvidelse af aktiviteterne i bygning 1T.

Klage skal være modtaget senest den 7. juni 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Novo Nordisk A/S, Bagsværd

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.