Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S: Afgørelse om at Etablering og drift af 35 MW Elkedel ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

31-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S, ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering og drift af 35 MW Elkedel på virksom-hedens adresse Energivej 2, 7500 Holstebro.

Klage skal være modtaget senest den 28. juni 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs ansøgning og Miljøstyrelsens screeningskema for Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S

- Læs screeningsafgørelsen for Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.