Ishøj Havn, Klaptilladelse

16-05-2022

Miljøstyrelsen giver Ishøj Kommune tilladelse til klapning af en samlet mængde på 70.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Ishøj og Vallensbæk Havn på klapplads K_007_03, beliggende i Køge Bugt. Klagefristen udløber den 13. juni 2022.

Ishøj Havn, Klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.