Haldor Topsøe A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og ingen VVM-pligt

12-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund, kan udføre projekt om etablering af ny bygning til påfyldning af alumina, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil. Desuden har Miljøstyrelsen afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Klage skal være modtaget senest den 9. juni 2022.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S kan udføre projekt om etablering af ny bygning til påfyldning af alumina på containere, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Haldor Topsøe A/S

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse, om at projektet ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i

Miljøvurderingsloven.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Haldor Topsøe A/S

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.