Espoo - Notifikation om vedtagelse af levetidsforlængelse for kernekraftværket Loviisa i Finland

19-05-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om vedtagelse af levetidsforlængelse for kernekraftværket Loviisa i Finland.
Danmark modtager denne information, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Der er gennemført en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om planerne.

De finske myndigheder har givet tilladelse til aktiviteterne og informerer hermed den danske offentlighed om dette. 

Kort om projektet

Fortum Power og Heat Oy har ansøgt de finske myndigheder om en driftslicens til at levetidsforlænge Loviisa atomkraftværk, samt den endelige afskaffelsesfacilitet til lavt- og mellemniveau affald.

Loviisa kernekraftværk er placeret på øen Hästholmen, ca. 100 km øst for Helsinki. Den nuværende driftslicens for Loviisa kernekraftværk udløber i 2027, og man ønsker at vurdere en levetidsforlængelse af kernekraftværket til en periode af højst 20 år ud over den aktuelle driftslicens. Der er løbende foretaget fornyelser af kraftværkets automatisering herunder en omfattende modernisering i perioden 2014-2018.

Aktiviteterne har været i offentlig høring i 2021 i medfør af artikel 4 og 5 i Espoo-konventionen. De tidligere høringer kan findes i Miljøstyrelsens annoncearkiv.

De relevante filer findes nedenfor:

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espooprocessen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne