Danepork A/S: Afgørelse om at etablering af lokaler til forædling samt en ny vaskehal ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

24-05-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Danepork A/S, Tørskindvej 19, 7183 Randbøl ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af lokaler til forædling og kølelager, en ny vaskehal samt nye p-pladser.

Klage skal være modtaget senest den 21. juni 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs Miljøstyrelsens afgørelse om ikke miljøvurdering inkl. Miljøstyrelsens screeningsskema med ansøgers oplysninger for Danepork A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.