AKV Langholt A.m.b.a.: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

10-05-2022

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt A.m.b.a., Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov miljøgodkendelse til natdrift af vaskeridekanter, etablering af nyt modtagefilter på silo 1, øget forbrug af kemikalier, skift af kemikalie til syre-CIP af inddamperanlæg, ekstra tank til oplag af natriumbisulfit samt øget antal transporter i dagperioden. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 7. juni 2022.

Miljøgodkendelse

Der meddeles godkendelse til udvidelse af driftstiden for eksisterende vaskeridekanter til også at omfatte natdrift, etablering af nyt modtagefilter på silo 1, øget forbrug af kemikalier, skift af kemikalie til syre-CIP af inddamperanlæg, en ekstra tank til oplag af natriumbisulfit samt et øget antal transporter i dagperioden.

- Læs miljøgodkendelsen for AKV Langholt A.m.b.a.

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

 

- læs afgørelse om at projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, AKV Langholt A.m.b.a.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.