Afgørelse om, at etablering af naturgasledning fra Trehøjevej/Blüchersvej til Herning Bioenergi ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

25-05-2022
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Evida ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etableringen af en naturgasledning fra Trehøjevej/Blüchersvej til Herning Bioenergi.

Herning Bioenergi har indgået aftale med Evida A/S om at blive forsynet med naturgas.

I den forbindelse skal der anlægges en Ø63 mm PE naturgasledning fra eksisterende 4 bar net ved Trehøjevej/Blüchersvej frem til Herning Bioenergi. Ledningen vil blive nedgravet på hele den 4,850 km lange strækning.

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Alt relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 22-06-2022.