Topsoe A/S: Afgørelse om at etablering af SOEC demonstrationsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

30-06-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Topsoe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af et 0,5 MW SOEC brintelektrolyse anlæg. Anlægget producerer brint ud fra vand og elektricitet, brinten anvendes i gaskedel. Anlægget skal bruges til demonstrationsformål, til fremvisning og til oparbejdelse af driftserfaring med anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 28. juli 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet, fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Topsoe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.