Thorsminde Vesthavn, Klaptilladelse

20-06-2022

Miljøstyrelsen giver Thorsminde Havn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 80.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Thorsminde Vesthavn på klapplads K_133_01, beliggende i vandområde Vesterhavet, nord. Klagefristen udløber den 18. juli 2022.

Thorsminde Vesthavn, klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.