Skjern Paper A/S : Afgørelse om at medforbrænding af affald under 100 tons om dagen på egen flisfyret kedel og etablering af shredder til ”pulphale", ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

01-06-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Skjern Paper A/S ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for medforbrænding af affald under 100 tons om dagen på egen flisfyret kedel og etablering af shredder til ”pulphale” på adressen Birkevej 14, 6900 Skjern.

Klage skal være modtaget senest den 29. juni 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er endnu ikke truffet afgørelse om at projektet kan opnå miljøgodkendelse

- Læs Miljøstyrelsens screeningskema for Skjern Paper A/S

- Læs screeningsafgørelsen for Skjern Paper A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.