Læsø Affaldsbehandlingsanlæg: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

24-06-2022

Miljøstyrelsen har givet Læsø Kommune miljøgodkendelse til gennemførte og planlagte ændringer af eksisterende genbrugsplads og omlastestation på Kokvadgårdsvej 5, 9940 Læsø.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 22. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Læsø Renovation ApS ejer og driver affaldsbehandlingsanlægget på Kokvadgårdsvej 5, og Læsø Kommune ejer ejendommen. På ejendommen findes endvidere et nedlukket deponi. Læsø Kommune har givet Læsø Renovation ApS fuldmagt til at søge om miljøgodkendelse til ændringer på virksomheden. Aktiviteterne på adressen benævnes samlet Læsø Affaldsbehandlingsanlæg.

Ændringerne omfatter bl.a. udvidelse af befæstet areal, etablering af vaskeplads, opstilling af materiel til neddeling og komprimering af affald, ændret opbevaring af olieaffald, udvidet driftstid, mulighed for ubemandet drift af genbrugsplads samt ophør af nedsivning af spildevand i deponiet.

- Læs miljøgodkendelsen for Læsø Affaldsbehandlingsanlæg

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.