H.J. Hansen Recycling A/S Hadsund: Afgørelse om at forrenseanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

24-06-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at H.J. Hansen Recycling A/S Hadsund, Hobrovej 103, 9560 Hadsund ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for forrenseanlæg.

Klage skal være modtaget senest den 25. juli 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøstyrelsen har lagt vægt på at anlægget, som består af kloakledning, en bund-fældningstank og to sandfiltre, kun skal bruges til at rense forurenet overfladevand fra virksomhedens arealer, herunder arealer med oplag af metalholdige fraktioner.

Der er endnu ikke givet miljøgodkendelse til projektet.

- Læs screeningsafgørelsen for H.J. Hansen Recycling A/S Hadsund

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.