ESPOO - Oversigtsplan for Malmø, Sverige

20-06-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om oversigtsplan for Malmø.

Danmark modtager informationen, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planen.

Miljøstyrelsen har modtaget en oversigtsplan for Malmø - et gennemgangsdokument til orientering og mulighed for, at afgive udtalelse fra Stadbyggnadskontoret i Malmø. Helhedsplanen er vejledende for beslutninger om, hvordan land- og vandarealer skal anvendes, og hvordan bymiljøet skal udvikles. Planforslaget udstikker Malmøs udvikling over en 20-årig periode med henblik på år 2050.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. juni at godkende forslaget til planen for Malmø til revision. I høringsperioden marts-juni 2020 blev prioriteringsorienteringer, strategier og udsigter mod 2050 for Malmø præsenteret. Efter høringsperioden er planforslaget suppleret med retningslinjer og kort og justeret på baggrund af indkomne bemærkninger under høringen. Bemærkninger under høringen samt Malmø Kommune svar er samlet i en høringsrapport. Dokumenterne indeholder en bæredygtighedsvurdering, der også omfatter en miljøkonsekvensredegørelse.

 

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af planen som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som planen kan medføre.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- ÔP_Missiv_granskning_juni2022

- ÖP_Sandlista_juni2022

Udkast til plan med tilhørende Miljøkonsekvensrapporten for planen kan desuden ses på følgende hjemmeside:

www.malmo.se/opgranskning

 

Bemærkninger til planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til  Oversigtsplanen for Malmømed tilhørende miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Emailmed angivelse af journalnummer: 2020-15079 senest den 27. oktober 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.