Espoo – Notifikation om plan for havvindmølle området N-6.6 og N-6.7 i den tyskøkonomiske del af Nordsøen [Tyskland]

23-06-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om en plan for havvindmøller i området N-6.6 og N-6.7 i den tyskøkonomiske del af Nordsøen.

Danmark modtager information, da planen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Derfor orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om planen og klagemulighed.

Kort om planen
De tyske forbundsmyndigheder for søfart og hydrografi (BSH) vil påbegynde undersøgelser, om områderne N-6.6 og N-6.7 i Nordsøens EEZ er egnede til opførelse og drift af vindmøller på havet.

Der er udarbejdet et udkast til plan for vindmølleområderne, og der vil blive foretaget en strategisk miljøvurdering som led i tilladelses processen.

Der er udarbejdet en vurdering af planen som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som planen kan medføre.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Brev

N-6.6 Miljørapport uddrag

N-6.7 Miljørapport uddrag

Egenthedsundersøgelse

3. bekendtgørelse om vindenergi til søs - 3. WindSeeV

 

Bemærkninger til planen

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til planen med tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Emailmed angivelse af journalnummer: 2022-43028 senest den 21-07-2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 26. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne