Espoo - Notifikation om etablering af indkapslingsanlæg og deponeringsanlæg for brugt nukleart brændsel i Finland

23-06-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om tilladelse af Finsk indkapslingsanlæg og deponeringsanlæg for brugt nukleart brændsel.

Danmark modtager informationen, da tilladelsen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om tilladelsen og klagemulighed.

Kort om projektet

Posiva Oy ansøger om driftstilladelse fra den finske regering til indkapslingsanlæg og deponeringsanlæg for brugt nukleart brændsel. Ansøgningen er tilgængelig på "the Ministry of Economic Affairs and Employments" hjemmeside (https://tem.fi/en/posivas-operating-licence). Disse oplysninger gives til orientering i overensstemmelse med VVM-direktivets artikel 7, stk. 2.

Den finske regering anser det for vigtigt at vurdere miljøpåvirkningen af Posiva Oy´s indkapslingsanlæg og bortskaffelsesanlæg for brugt brændsel i alle licensfaser.

I anlægstilladelsen for 2015 krævede regeringen at Posiva Oy skulle indsende en opdateret analyse af anlægskompleksets miljøpåvirkninger sammen med ansøgning om driftstilladelsen. (https://tem.fi/en/construction-licence-2015)

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til notifikationen om tilladelse af Finsk indkapslingsanlæg og deponeringsanlæg med tilhørende miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2022-46238 senest

den 12. december 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne