ESPOO - Høring om havvindmølleprojekt ved Store Middelgrund i Sverige

15-06-2022
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om havvindmølleprojekt ved Stora Middelgrund i Sverige.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Tilbage i 2020 blev Miljøstyrelsen anmodet om at gennemføre en høring i den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer,

om bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleprojektet ved Stora Middelgrund i Sverige. Der er herefter sket ændringer i indholdet i ansøgningen.

 

Ansøgningen indeholder ændringer som: 

- At totalhøjden er øget op til en samlet højde af 290 meter for at udnytte den bedst mulige tilgængelige teknologi

- Tilpasningen betyder også at antallet af vindmøller er blevet mindsket fra 108 stykker til maximalt 50 stykker.

- Samt at ændringen også omfatter en forlængelse af tilladelsens (og dermed driftsperiodens) gyldighedsperiode fra 30 år til 40 år og en fastsættelse af en opstartsperiode på 10 år herfra.

 

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

Miljøkonsekvensbeskrivning

Ansökan om tilstånd enl.

Komplettering av ansökan

Fågelinventering

 

Udkast til plan med Miljøkonsekvensrapporten for projektet kan desuden ses på følgende hjemmeside:

 https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast af ansøgningen med tilhørende miljøkonsekvensbeskrivning kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2020-22638

senest den 30. august 2022.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne