Endrup-Idomlund - Forstærkning af elnettet: Høring af miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25 tilladelse

30-06-2022
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring af vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for Endrup-Idomlund - Forstærkning af elnettet.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 15. september 2022. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Energinet ønsker, at forstærke elnettet mellem Endrup og Idomlund. Projektet omfatter ca. 86 km 400 kV luftledningsanlæg og 11 km 400 kV jordkabler fra eksisterende transformerstation Endrup i Esbjerg Kommune, via en ny transformerstation Stovstrup ved Tarm til den eksisterende transformerstation Idomlund i Holstebro Kommune. Projektet omfatter også en udbygningen af transformerstationen Stovstrup.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Udkast § 25 tilladelse 

Miljøkonsekvensrapport Endrup - Idomlund

Bilag 1 - Teknisk projektbeskrivelse

Bilag 2A-J - Støj og vibrationer

Bilag 3A-G - Natur og Arter

Bilag 4 Visualiseringer

Bilag 5 - Stovstrup - Tilladelse for udledning og nedsivning

Bilag 6 - HDD Krydsning af Varde Å

Bilag 7 - Teknisk notat, klimaanalyse

Bilag 8 Ikke teknisk resume

Kortbilag 1 Befolkning

Kortbilag 2 Natur

Kortbilag 3 Kulturarv og Landskab

 

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

For yderligere information om sagen med tilhørende dokumenter henvises til projektsiden som kan findes her.

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via Obfuscated Email og markeres med journalnummer 2020-2190.