CP Kelco ApS: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering - Berigtigelse

10-06-2022

Berigtigelse: Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Lille-Skensved miljøgodkendelse til mulighed for ændring af fyringsmedie. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 8. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af mulighed for ændring af fyringsmedie fra naturgas til gasolie på kedel 2-4.

- Læs miljøgodkendelsen for CP Kelco ApS

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering, CP Kelco ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.