§ 25-tilladelse til Landanlægget for Thor Havvindmøllepark

29-06-2022

Miljøstyrelsen har meddelt Energinet og RWE tilladelse til etablering af landanlægget til Thor Havvindmøllepark. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 27. juli 2022.

J.nr.: 2020-15678.

§ 25-tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

 

- § 25-tilladelse

- Miljøkonsekvensrapport

- Bilag til miljøkonsekvensrapport

- Resume af høringssvar

Ansøgning

 

Yderligere information om projektet kan tilgås via dette link: 

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/thor-havvindmoellepark-landanlaeg/

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af § 25-tilladelsen.