Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område 2022 - 40758 i de indre danske farvande

12-07-2022

Miljøstyrelsen meddeles hermed tilladelse til efterforskning af råstoffer uden efterfølgende indvindingsret i efterforskningsområde 2022 - 40758 bestående af mindre områder beliggende spredt i de indre danske farvande.

Tilladelsen gives i henhold til § 20, stk. 2, nr. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (råstofloven). Tilladelsen gives med vilkår efter råstoflovens § 21, stk. 1.

Tilladelsen er gældende fra den 9. august 2022 til og med den 31. december 2022.

Tilladelse og bilag kan ses via nedenstående links:

Tilladelse

Bilag 1 - Koordinatliste

Bilag 2 - Kortbilag, surveyområde 1-41

Bilag 3 - Kortbilag, surveyområde 42-44

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 8. august 2022.