Stena Recycling A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

08-07-2022

Stena Recycling A/S, har søgt om miljøgodkendelse til etablering af følgende ved Stena Recycling A/S Grenaa, Plutovej 3, 8500 Grenaa:

- Opgradering af magnetisk fines sortering
- NF sorteringslinje
- Etablering af NF-bås og produktionsareal
- Etablering af betonareal

Bemærkninger til ansøgningen skal være modtaget senest den 5. august 2022

Ansøgning om miljøgodkendelse

Projektet vedrører yderligere oparbejdning af fraktioner fra virksomhedens shredderanlæg og optimering af driften af anlægget ved at udvide produktionsarealet.

Dette indbefatter:

  • Etablering af en affaldsreduktionslinje, som primært skal fjerne affald fra NF-fraktionen. Sekundært skal anlægget rense andre producerede fraktioner for affald.
  • Udbygning af arealet omkring affaldsreduktionslinjen, så den rensede NF-fraktion kan transporteres til udskibningsbås og der skabes bedre plads til opbevaring.
  • Anlæg til opgradering af magnetisk fines, så genanvendeligt jern kan udsorteres.
  • Belægning af areal på ca. 5000 m2 mod vest.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 5. august 2022.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet senest 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2022 - 16098 på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger