Søby Havn, Nyttiggørelsestilladelse

19-07-2022

Miljøstyrelsen giver Den selvejende Institution Søby Havn tilladelse til nyttiggørelse af en samlet mængde på 150.000 m3 uddybnings- og oprensningsmateriale som stammer fra udbygningen af Søby havn. Uddybning og oprensningsmaterialerne skal indbygges i de fremtidige havneanlæg. Klagefristen udløber den 16. august 2022.

 

Søby Havn, nyttiggørelsestilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Nyttiggørelsestilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.