Ørsted A/S, Avedøreværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

01-07-2022

Miljøstyrelsen har givet Ørsted, Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre miljøgodkendelse i en tidsbegrænset periode til opstart af biomassefyret AVV2 med fuelolie hvis der ikke er naturgas til rådighed. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 29. juli 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre tidsbegrænset miljøgodkendelse til at anvende fuelolie som opstartmedie på biomassefyrede AVV2 hvis der ikke er naturgas til rådighed.

- Læs miljøgodkendelsen for Ørsted A/S, Avedøreværket

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020, § 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Ørsted A/S, Avedøreværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.