Novo Nordisk Pharmatech A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

20-07-2022

Novo Nordisk Pharmatech A/S, har søgt om miljøgodkendelse til etablering af nyt regnvandssystem på virksomhedens produktions site Københavnsvej 216, 4600 Køge.
Bemærkninger til ansøgningen skal være modtaget senest den 1. september 2022

Ansøgning om miljøgodkendelse

Novo Nordisk Pharmatech (NNPR) ønsker at forbedre regnvandshåndteringen på fabrikken ved Køge, for at kunne modstå skybrudshændelser. Forbedringen udføres ved bl.a. at opdimensionere de eksisterende regnvandsledninger og forbedre overfladeafvandingen på de befæstede arealer.

Derudover skal bassinkapaciteten øges ved at etablere et nyt regnvandsbassin. Projektet begynder med anlæg af nyt regnvandsbassin, hvorefter der etableres nye regnvandsledninger. Samlet anlægstid estimeres til 10 – 11 måneder og anlægget planlægges at stå færdigt i foråret 2024.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 1. september 2022.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet senest 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2022 - 49182 på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger