Novo Nordisk i Hillerød: Afgørelse om miljøgodkendelse og ikke krav om miljøkonsekvensrapport

04-07-2022

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Novo Nordisk, Brennum Park 1, 3400 Hillerød om, miljøgodkendelse og om, at der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for etablering af Mobilt dampanlæg.

Klage skal være modtaget senest den 1. august 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Novo Nordisk i Hillerød kan etablere et mobilt dampanlæg på virksomheden.

- Læs afgørelsen for Novo Nordisk i Hillerød

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse, om at projektet ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21, stk. 2 i

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

- Læs screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Novo Nordisk i Hillerød

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelserne.