Høring vedr. ansøgning om indvindingstilladelse på andre vilkår i fællesområde 520-AA Faxe Bugt Nord

08-07-2022

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Rohde Nielsen A/S om en indvindingstilladelse på andre vilkår end primærtilladelsen ved fællesområde 520-AA Faxe Bugt Nord.

Ansøgningen inkl. bilag sendes hermed i høring og kan tilgås via dette link.

Primærtilladelse af 1. december 2015 findes via dette link: https://mst.dk/media/118322/520-aa-fakse-bugt-nord-primaertilladelse.pdf

Primærtilladelse af 14. december 2020 findes her: https://mst.dk/media/206900/520-aa-faxe-bugt-nord-primaertilladelse-2020.pdf. Denne tilladelse træder i kraft, når tilladelsen fra 1. december 2015 udløber eller når restmængden er opbrugt.

Høringsfristen er mindst 30 dage fra offentliggørelsen, jf. § 63, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17/12/2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen. 

Frist for bemærkninger er således den 8. august 2022.  

Høringssvar bedes sendt til Obfuscated Email med anført journalnummer 2021-18525.