Høring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding samt ansøgning om vilkårændringer - fællesområder v. Bornholm

08-07-2022

Miljøstyrelsen har modtaget to ansøgninger fra Rohde Nielsen A/S, som er samlet i en ansøgning. 

Den første ansøgning vedrører tilladelse til råstofindvinding på andre vilkår end i en gældende tilladelse til indvinding (primærtilladelse) for råstofindvinding i tilladelser for fællesområdet fællesområdet 526-CA Rønne. Link til primærtilladelsen: https://mst.dk/media/118332/526-ca-roenne-primaertilladelse.pdf

Den anden ansøgning vedrører ændring af vilkår i Rohde Nielsens tilladelser til indvinding af råstoffer i følgende 6 fællesområder: 

- 526-DA Klintegrund

- 526-EA Bakkegrund Nord 

- 526-HA Klintegrund Vest 

- 526-IA Bakkegrund Syd

- 526-JA Rønne Banke Øst 

- 564-AA Adler Grund Øst 

Primærtilladelserne til områderne kan findes via hjemmesiden her: https://mst.dk/erhverv/raastoffer/raastofindvinding-paa-havet/indvindingstilladelser/faellesomraadetilladelser/

Ansøgningerne samt relevante bilag sendes hermed i høring, se følgende:

Ansøgning

Bilag 1

Høringsfristen er mindst 30 dage fra offentliggørelsen, jf. § 63, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17/12/2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen. 

Frist for bemærkninger er således den 8. august 2022.  

Høringssvar bedes sendt til Obfuscated Email med anført journalnummer 2021-60647.